02 Tháng Mười Hai 2021
Tin, bài mới

Hội nghị trực tuyến Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn lần thứ XIII của Đảng

Chuyên mục: Tin tức, sự kiện, Thời sự chính trị, Văn hóa - Xã hội | Người đăng: Nghiêm Hồng Lý | Ngày đăng: 24/11/2021 | Số lần xem: 73

 Ngày 24/11/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn lần thứ XIII của Đảng. Tại điểm cầu trực tuyến Quận 10, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, lãnh đạo 14 phường và đại diện các ban ngành, đoàn thể quận đã đến tham dự.

Nền văn hóa đất nước Việt Nam ta được vun đắp qua hàng ngàn năm lịch sử đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, là nguồn lực to lớn tạo nên những thắng lợi vĩ đại trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, kế thừa và phát huy sức mạnh của văn hóa dân tộc, Đảng ta đã xác định quan điểm, đường lối và chính sách khoa học, phù hợp với thực tiễn để phát huy nguồn lực văn hóa, góp phần thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững. Nguồn lực văn hóa là nguồn lực được kết tinh trong các giá trị văn hóa của một dân tộc, một cộng đồng, được biểu hiện thông qua các giá trị văn hóa vật thể, giá trị văn hóa phi vật thể và trong các hoạt động văn hóa của con người - chủ thể sáng tạo văn hóa. Nguồn lực văn hóa có thể tồn tại dưới dạng hữu hình (như hệ thống di sản văn hóa, các tài sản văn hóa vật thể), hoặc tồn tại dưới dạng vô hình (thể hiện ở giá trị truyền thống, phong tục, tập quán, lối sống của xã hội). Đảng ta nhấn mạnh định hướng phát triển đất nước giai đoạn mới cần “phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”, bởi “tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước”.

Tại hội nghị trực tuyến đã Báo cáo tóm tắt về việc “Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”; Các báo cáo tham luận của các tỉnh thành, đại biểu trí thức, nhà khoa học; Kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030...

T.Tâm

In Đánh dấu và chia sẻ

Liên kết