16 Tháng Giêng 2021
Thông tin tuyển dụng
Image: Điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020

Thực hiện Thông báo số 52/TB-SNV ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Sở Nội vụ về điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020. Căn cứ nhu cầu của cơ quan, Ủy ban nhân dân Quận 10 thông báo như sau:

Thực hiện Thông báo số 4626/TB-SNV ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Sở Nội vụ về tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020. Căn cứ nhu cầu của cơ quan, Ủy ban nhân dân Quận 10 thông báo như sau:

Thông tin

Tranh cổ động
Liên kết