13 Tháng Tư 2021
Thành viên Ủy ban nhân dân Quận 10

Ông Trương Hoài Phong

Trưởng Phòng Nội vụ Quận - Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận

Năm sinh: 1982

Chuyên môn nghiệp vụ:

  • Thạc sĩ Quản lý hành chính công
  • Cử nhân hành chính

Lý luận chính trị: Cao cấp

Có trách nhiệm tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận quản lý nhà nước về lĩnh vực Tổ chức bộ máy, vi trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức phường và những người hoạt động không chuyên trách phường; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua khen thưởng; và các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận phân công.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận giao Trưởng phòng Nội vụ ký các văn bản về nghiệp vụ đối với công tác cán bộ, công chức, viên chức sau khi có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận đến Ủy ban nhân dân 15 phường và các đơn vị trực thuộc Quận.

Chịu trách nhiệm cá nhân về công tác được phân công trước Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận; cùng các thành viên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân Quận 10 trước Quận ủy, Hội đồng nhân dân Quận và Ủy ban nhân dân thành phố.

Chịu trách nhiệm tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận thực hiện các nội dung của Quyết định 4713/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ủy quyền cho Thủ trưởng Sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi một số điều của Quyết định 4713/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Chịu trách nhiệm tham mưu thực hiện các nội dung Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền Ủy ban nhân dân Quận về thực hiện một số nhiệm vụ đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 10, cụ thể như sau:

  • Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc và kiểm sát viên công ty; Đánh giá đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc, phó giám đốc, kiểm sát viên và kế toán trưởng, trong việc quản lý, điều hành công ty.
  • Việc thực hiện chế độ, tuyển dụng; phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt quỹ tiền lương, tiền thưởng đối với viên chức quản lý và người lao động của công ty.

Phụ trách, giám sát hoạt động của Ủy ban nhân dân Phường 12 Quận 10.

In Đánh dấu và chia sẻ

Trở về trang trước
Liên kết