06 Tháng Năm 2021
Thành viên Ủy ban nhân dân Quận 10

Bà Nguyễn Thị Thu Nga

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10

Năm sinh: 1977

Chuyên môn nghiệp vụ:

 • Thạc sĩ Kỹ thuật (chuyên nghiệp)
 • Kiến trúc sư

Lý luận chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ được phân công:

a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận về công tác quản lý Quy hoạch – kiến trúc đô thị; Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất; Đầu tư công - xây dựng cơ bản; An toàn giao thông; Quản lý nhà ở; Bồi thường giải phóng mặt bằng.

b) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực:

 • - Quy hoạch đô thị;
 • - Quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất;
 • - Giao thông - công chính;
 • - Tài nguyên và môi trường;
 • - Quản lý nhà ở (thuộc sở hữu nhà nước, nhà ở xã hội, nhà ở thương mại);
 • - Phòng chống thiên tai, lụt bão;
 • - Phòng chống cháy nổ.

c) Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận phân công thực hiện:

 • - Ký các văn bản hành chính, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được phân công.
 • - Ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 54, Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 trên lĩnh vực Quản lý Đô thị; lĩnh vực đất đai;
 • - Khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận ủy quyền hoặc phân quyền, được quyền chủ trì và điều hành các cuộc họp giải quyết các vấn đề về hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận;
 • - Giải quyết tranh chấp khiếu nại, tố cáo và các văn bản liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực quản lý đô thị; lĩnh vực đất đai trên địa bàn.

d) Trực tiếp chỉ đạo Chương trình nhà ở, chỉnh trang đô thị; Chương trình xử lý rác; Chương trình giảm ngập nước, Chương trình nước sạch cho sinh hoạt của nhân dân; Chương trình giảm ùn tắc giao thông; Chương trình giảm ô nhiễm môi trường; các dự án về kết cấu hạ tầng kỹ thuật và một số công trình trọng điểm thực hiện trên địa bàn Quận.

e) Trưởng các Ban chỉ đạo theo các lĩnh vực có liên quan; Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các dự án thuộc Quận.

f) Phê duyệt quyết toán các dự án, công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận.

g) Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 10, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận, Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 10.
Trực tiếp lãnh đạo đội kiểm tra liên ngành thuộc khối đô thị.

h) Phối hợp Thanh tra Sở Xây dựng Thành phố chỉ đạo Đội Thanh tra xây dựng địa bàn Quận 10 thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các nhiệm vụ về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.
Phối hợp Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 10 thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các chức năng, nhiệm vụ tại Quận 10.
Phối hợp với các Sở ban ngành, cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, đô thị, môi trường, hạ tầng, kỹ thuật.

i) Chỉ đạo, điều hành các cơ quan chuyên môn tham mưu cho Ủy ban nhân dân Quận thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 4712/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 về việc ủy quyền cho các sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân Thành phố.

In Đánh dấu và chia sẻ

Trở về trang trước
Liên kết