02 Tháng Tư 2023
Thành viên Ủy ban nhân dân Quận 10

Ông Bùi Thế Hải

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10

Năm sinh: 1967

Chuyên môn nghiệp vụ:

 • Cử nhân Xã hội học
 • Cử nhân Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hội

Lý luận chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ được phân công:

a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận về công tác Văn hóa; Giảm nghèo – tăng hộ khá; Tôn giáo – Dân tộc; Giáo dục – Đào tạo; Y tế; Lao động – Xã hội.  

b) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực:

 • - Giáo dục và đào tạo;
 • - Văn hóa và Thông tin, Thể dục - thể thao;
 • - Y tế, Dân số – kế hoạch hoá gia đình;
 • - Lao động - thương binh và xã hội;
 • - An toàn lao động;
 • - Gia đình, trẻ em, bình đẳng giới;
 • - Thanh niên, hội quần chúng, quỹ xã hội, quỹ từ thiện;
 • - Quan hệ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp;
 • - Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan, đơn vị hành chính thuộc Quận và Ủy ban nhân dân 15 phường;
 • - Phụ trách lập và quản lý các quy hoạch thuộc khối văn hoá – xã hội như: quy hoạch phát triển mạng lưới Giáo dục - Đào tạo, quy hoạch mạng lưới y tế, quy hoạch quảng cáo và cổ động chính trị và phối hợp chỉ đạo thực hiện quy hoạch các ngành nghề dịch vụ văn hoá;
 • - Quản lý Nhà nước và kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực Văn hóa – Xã hội trên địa bàn Quận.

c) Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận phân công thực hiện:

 • - Ký các văn bản hành chính, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được phân công;
 • - Ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 54, Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 trên lĩnh vực Văn hóa - Xã hội;
 • - Ký phê duyệt các dự án vay vốn từ Quỹ 156, Quỹ xóa đói giảm nghèo do Ủy ban nhân dân Quận ủy thác cho Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Quận 10 quản lý;
 • - Khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận ủy quyền hoặc phân quyền, được quyền chủ trì và điều hành các cuộc họp giải quyết các vấn đề về hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận;
 • - Quản lý và duyệt chi Quỹ xóa đói giảm nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Bảo trợ trẻ em Quận 10; Duyệt dự án cho vay từ nguồn của Ngân hàng Chính sách xã hội Quận;
 • - Giải quyết tranh chấp khiếu nại, tố cáo và các văn bản liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực Văn hóa - Xã hội trên địa bàn Quận.

d) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Y tế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Thể dục thể thao, Trung tâm Văn hóa Hòa Bình, Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận, các tổ chức hội quần chúng thuộc Quận.

Trực tiếp lãnh đạo Đội kiểm tra liên ngành Văn hoá - xã hội; Đội kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, pháp luật lao động và các đội kiểm tra liên ngành thuộc khối văn hoá – xã hội.

e) Phối hợp với các Sở Ban ngành, cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan ngành dọc trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn Quận: Bảo hiểm xã hội, Trạm Thú y Quận, Trung tâm Y tế Quận, các trường Trung học phổ thông, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Dạy nghề.  

f) Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành trong hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Quận; Ban Chỉ đạo Giảm hộ nghèo - Tăng hộ khá; Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ - Bình đẳng giới Quận; Ban chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, Ban chỉ đạo phổ cập Giáo dục – chống mù chữ; Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, HIV/AIDS; Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá; Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu; Ban chỉ đạo công tác gia đình; Ban Quân Dân y Quận; Chủ tịch Hội đồng Giáo dục và các Ban chỉ đạo, Hội đồng khác thuộc lĩnh vực phụ trách.

g) Chỉ đạo, điều hành các cơ quan chuyên môn tham mưu cho Ủy ban nhân dân Quận thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 4712/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 về việc ủy quyền cho các sở - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân Thành phố; tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận thực hiện việc tiếp nhận, xem xét, quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung cấp công lập trực thuộc theo Thông tư 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Lao động - Thương binh và xã hội quy định về Điều lệ trường Trung cấp.

In Đánh dấu và chia sẻ

Trở về trang trước
Liên kết