06 Tháng Năm 2021
Thành viên Ủy ban nhân dân Quận 10

Ông Vũ Anh Khoa

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10

Năm sinh: 1983

Chuyên môn nghiệp vụ:

 • Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Thương mại Quốc tế
 • Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kinh tế đối ngoại

Lý luận chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ được phân công:

a) Chỉ đạo, điều hành, quyết định và quản lý chung mọi hoạt động của Ủy ban nhân dân Quận; lãnh đạo các thành viên Ủy ban nhân dân Quận, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường.

b) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực:

 • - Các chiến lược, quy hoạch tổng thể về: phát triển kinh tế - xã hội; quản lý đô thị; dự toán và quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm của Quận; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm của Quận.
 • - Công tác Tổ chức - cán bộ;
 • - Công tác An ninh - nội chính;
 • - Công tác Cải cách hành chính;
 • - Công tác Công tác thi đua - khen thưởng;
 • - Công tác An toàn giao thông;
 • - Công tác Tư pháp;
 • - Công tác Kế hoạch – Tài chính ngân sách – Đầu tư;
 • - Công tác Quản lý công sản;
 • - Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm;
 • - Công tác Dân vận chính quyền;
 • - Công tác đối ngoại;
 • - Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân;
 • - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền.

Trực tiếp chỉ đạo các chương trình, công trình: Chương trình Cải cách hành chính; Chương trình phòng, chống tham nhũng; Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức; Chương trình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Các dự án, công trình xã hội hóa – kêu gọi đầu tư; các công trình trọng điểm kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh .

c) Chủ tịch Hội đồng phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Quận; Trưởng các Ban chỉ đạo theo các lĩnh vực có liên quan; Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Hội đồng Lương, Hội đồng Thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật; Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính; Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự; Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính; Ban chỉ đạo sắp xếp tài sản nhà, đất công.

d) Ký duyệt các khoản chi ngân sách thường xuyên theo phân bổ hàng năm đối với các đơn vị; ký duyệt chi ngân sách phát sinh ngoài dự toán hàng năm; sử dụng quỹ dự phòng của ngân sách Quận.

e) Phê duyệt các dự án, công trình đầu tư công.

f) Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500; Trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt quy hoạch tỉ lệ 1/2000.

g) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Ban chỉ huy Công an Quận, Ban Chỉ huy Quân sự Quận và Thanh tra Quận 10, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

h) Quan hệ phối hợp với các cơ quan: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án Dân sự.

In Đánh dấu và chia sẻ

Trở về trang trước
Liên kết