Cập nhật: 10:55 - 22/05/2018
Về thời hạn giải quyết thủ tục Đăng ký giao dịch bảo đảm tại Quận 10

Thủ tục Đăng ký giao dịch bảo đảm được giải quyết (Tiếp nhận - Xử lý - Trả kết quả) trong thời hạn 24 giờ kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10