Cơ quan, đơn vị trực thuộc

Thanh tra Quận 10

Thanh tra Quận 10 là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) quận, có trách nhiệm giúp UBND cùng cấp quản lý Nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính trong phạm vi quản lý Nhà nước của UBND cấp quận.

Thanh tra quận có con dấu riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về mặt tổ chức, biên chế và công tác của UBND cấp quận mà trực tiếp là Chủ tịch UBND cấp quận, đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về công tác, chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Thành phố.

Thanh tra quận làm việc theo chế độ thủ trưởng. Chánh thanh tra tham mưu giúp UBND quận thực hiện quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý Nhà nước của UBND quận; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra công vụ và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Phó chánh thanh tra: giúp việc cho Chánh thanh tra chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Chánh thanh tra về nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh thanh tra vắng mặt, 01 Phó chánh thanh tra được Chánh thanh tra ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Thanh tra quận.

Nhiệm vụ - quyền hạn của Thanh tra quận:

 • Trình UBND quận ban hành quyết định, chỉ thị về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao.
 • Trình Chủ tịch UBND quận chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được UBND quận hoặc Chủ tịch UBND quận phê duyệt.
 • Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức các phường thuộc quận.
 • Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch UBND các phường, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
 • Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 10 hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các Ban thanh tra nhân dân các phường trên địa bàn.
 • Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của Thanh tra quận theo quy định của pháp luật; được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.
 • Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý Nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra quận.
 • Tổng hợp, thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo yêu cầu của UBND quận và Thanh tra thành phố.
 • Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra quận theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND quận.
 • Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND quận.
 • Thực hiện nhiệm vụ khác do UBND quận, Thanh tra thành phố giao và theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của cơ quan:

Chánh Thanh tra

Ông Huỳnh Văn Tư

Điện thoại

0987.623.392

E-mail

hvtu.q10@tphcm.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra

Ông Phạm Thanh Phong

Điện thoại

0909.346.476

E-mail

ptphong.q10@tphcm.gov.vn

Thông tin liên hệ cơ quan:

Địa chỉ

21 đường Thành Thái, Phường 14, Quận 10

Điện thoại

(08) 38.666.682 - (08) 38.666.683

E-mail

thanhtra.q10@tphcm.gov.vn