Dự án chuẩn bị đầu tư

Dự án xây dựng mới trụ sở Khối vận, Đoàn thể quận 10

Địa điểm đầu tư: TT20 Tam Đảo phường 15 quận 10 (CLB Truyền thống kháng chiến - hưu trí quận 10)

Quy mô: Hầm, 5 tầng

Lĩnh vực chuyên môn

 

Loại dự án

Dự án thực hiện nhóm B - Ngân sách nhà nước (TP)

Thời gian thực hiện

Năm 2016 - 2018

Kinh phí dự án

93,0 tỷ đồng

Loại hình tài trợ

Không

Nhà tài trợ

Không

Tình trạng dự án

Hội đồng nhân dân thành phố đã chấp thuận thuận chủ trương đầu tư sử dụng nguồn ngân sách thành phố tập trung.

Đang tập hợp nhu cầu sử dụng của các Đơn vị để tổng hợp lập phương án thiết kế sơ bộ trình Ủy ban nhân dân quận 10 xem xét.