Dự án chuẩn bị đầu tư

Dự án xây dựng mới Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 10

Địa điểm đầu tư: 31 Đào Duy Từ, phường 5 quận 10

Quy mô: Giảng đường, các phòng học và các phòng chức năng khác

Lĩnh vực chuyên môn

Công trình dân dụng

Loại dự án

Dự án thực hiện nhóm B - Ngân sách nhà nước (TP)

Thời gian thực hiện

Năm 2017 - 2021

Kinh phí dự án

50,816 tỷ đồng

Loại hình tài trợ

Không

Nhà tài trợ

Không

Tình trạng dự án

Hội đồng nhân dân Thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư sử dụng nguồn ngân sách Thành phố tập trung;

Đang lập phương án thiết kế sơ bộ căn cứ theo nhu cầu sử dụng của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, trình Uỷ ban nhân dân quận 10 xem xét.