Phổ biến chế độ, chính sách

Thực hiện miễn học phí đối với học sinh dân tộc Chăm và Khmer trên địa bàn thành phố từ năm học 2013 - 2014 đến năm học 2019 - 2020
1173 mien HPHS dan toc Cham Khome.pdf