Thông tin liên hệ

Số điện thoại của cán bộ, công chức tiếp công dân phòng Quản lý đô thị

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Số điện thoại

I

LÃNH ĐẠO PHÒNG

1

Nguyễn Tấn Mỹ

Trưởng phòng

0913147679

2

Nguyễn Ngọc Anh

Phó Trưởng phòng

0903307807

3

Đặng Hoàng Phương

Phó Trưởng phòng

0913683367

II

TỔ HẠ TẦNG – QUẢN LÝ NHÀ

4

Đặng Duy Vinh

Chuyên viên

0913702344

5

Đinh Ngọc Tuấn Anh

Chuyên viên

0908890282

6

Trần Thanh Thảo

Chuyên viên

0987424256

7

Huỳnh Thị Lệ Quyên

Chuyên viên

0908166685

III

TỔ CẤP PHÉP – QUY HOẠCH

8

Lê Thị Xuân Thảo

Chuyên viên

0908538707

9

Hứa Anh Tú

Chuyên viên

0936009214

10

Huỳnh Thị Ngọc Oanh

Chuyên viên

0938810138

11

Nguyễn Vi Thật

Chuyên viên

0949405999