Kế hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải

Chương trình "Tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình" trên địa bàn quận 10
To roi Tuan thu gom CTNH.pdf

Các Kế hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải khác