Kế hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải

Thực hiện Chương trình “Tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình” năm 2016 trên địa bàn Quận 10

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 405/UBND-ĐTMT ngày 04 tháng 02 năm 2016 và Kế hoạch số 1534/KH-TNMT-QBVMT ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Chương trình “Tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình” năm 2016;

Ủy ban nhân dân Quận 10 xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình “Tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình” năm 2016 trên địa bàn Quận 10 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt về chất thải nguy hại hộ gia đình (CTNH HGĐ) tại địa phương;

- Nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của chất thải nguy hại, đặc biệt là CTNH HGĐ đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng;

- Hướng dẫn và giúp người dân hình thành thói quen phân loại và thải bỏ đúng CTNH HGĐ, tạo tiền đề thuận lợi cho chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn của thành phố;

- Mở rộng và duy trì hoạt động thu gom CTNH HGĐ tại địa phương; gia tăng lượng CTNH HGĐ được phân loại, thu gom và xử lý đúng, hạn chế tác động tiêu cực đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

- Xây dựng, đào tạo lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt về CTNH HGĐ (cán bộ phường; ban điều hành khu phố; tổ dân phố; cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ; Đoàn viên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Mặt trận Tổ quốc; hội viên Hội Cựu chiến binh…); lực lượng trực tiếp tham gia tổ chức, trực các điểm thu gom thông qua các buổi tập huấn.

- Tăng cường công tác tuyên truyền tại địa phương nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về CTNH HGĐ cũng như tác hại của nó đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng và hướng dẫn cách phân loại, lưu chứa và thải bỏ đúng, đồng thời giới thiệu về Chương trình thu gom tại địa phương.

- Tuyên truyền trực tiếp qua các buổi họp tổ dân phố, các buổi họp đoàn thể hoặc lực lượng tình nguyện viên đến từng nhà tuyên truyền, vận động người dân tham gia Chương trình.

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (website, báo chí, truyền hình), thông qua poster, băng-rôn, hệ thống loa phát thanh…

- Tổ chức các điểm thu gom trên toàn địa bàn quận; ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại để thực hiện công tác vận chuyển các CTNH HGĐ thu gom được từ các điểm thu gom đến nơi xử lý và tái chế hoặc tiêu hủy an toàn.

III. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM - ĐỐI TƯỢNG - HÌNH THỨC THU GOM

- Thời gian: Từ 9h00 - 17h00.

  • Đợt 1: Từ ngày 11/7/2016 đến ngày 16/7/2016.
  • Đợt 2: Từ ngày 07/11/2016 đến ngày 12/11/2016.

- Địa điểm: Tại vị trí đặt thùng chứa chất thải nguy hại của 15 phường tương ứng 15 điểm thu gom:

STT

Vị trí

Địa chỉ

1

Ủy ban nhân dân Phường 1

63 Lý Thái Tổ, Phường 1, Quận 10

2

Ủy ban nhân dân Phường 2

66 Hùng Vương, Phường 2, Quận 10

3

Nhà Văn hóa Phường 3

142 Nguyễn Duy Dương, Phường 3, Quận 10

4

Nhà Văn hóa Phường 4

421 - 423 - 425 Bà Hạt, Phường 4, Quận 10

5

Nhà Văn hóa Phường 5

15 - 17 Nguyễn Tiểu La, Phường 5, Quận 10

6

Ủy ban nhân dân Phường 6

594 Bà Hạt, Phường 6, Quận 10

7

Ban Chỉ huy Quân sự Phường 7

87 Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10

8

Ủy ban nhân dân Phường 8

Hẻm 523 Nguyễn Tri Phương, Phường 8, Quận 10

9

Ủy ban nhân dân Phường 9

387 Lý Thái Tổ, Phường 9, Quận 10

10

Ủy ban nhân dân Phường 10

537 - 539 Lê Hồng Phong, Phường 10, Quận 10

11

Nhà Văn hóa Phường 11

528/1-3 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10

12

Ủy ban nhân dân Phường 12

20/C8 Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10

13

Ủy ban nhân dân Phường 13

210 - 212 Hòa Hưng, Phường 13, Quận 10

14

Ủy ban nhân dân Phường 14

7A/5/34 Thành Thái, Phường 14, Quận 10

15

Ủy ban nhân dân Phường 15

A4 - A8 Châu Thới, Phường 15, Quận 10

 

- Đối tượng: Chất thải nguy hại phát sinh từ sinh hoạt hộ gia đình, bao gồm:

     (i) Bóng đèn hư.  

     (ii) Pin đã sử dụng.

     (iii) Vỏ chai lọ đựng hóa chất nguy hại (bình xịt côn trùng, chai đựng dầu nhớt,..)

* Lưu ý: Chương trình chỉ thu gom chất thải nguy hại phát sinh từ sinh hoạt của hộ gia đình, không thu gom chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

- Hình thức thu gom: Người dân đem CTNH HGĐ đến các điểm thu gom, đồng thời lực lượng tình nguyện viên đến tận các hộ gia đình tuyên truyền và thu gom CTNH HGĐ.

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 10, Hội Cựu chiến binh quận, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, Liên đoàn Lao động quận:

- Chỉ đạo, phổ biến, tuyên truyền, triển khai kế hoạch đến từng thành viên tổ chức cơ sở.

- Huy động các cán bộ công chức, viên chức, nhân viên, hội viên và người dân địa phương tham gia đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt; đồng thời thực hiện thu gom chất thải trong khu vực dân cư, phân loại chất thải tại nguồn, tham gia tích cực Chương trình “Tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình” năm 2016.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Làm đầu mối phối hợp với các Ban ngành, Đoàn thể chức năng liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch; giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch của các đơn vị liên quan.

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt và lực lượng tình nguyện viên trực tại các điểm thu gom.

- Phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền về CTNH HGĐ, Chương trình “Tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình” trên địa bàn Quận 10 và vận động người dân tham gia.

- Thực hiện dự trù kinh phí theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

- Ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị hoặc các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại; đảm bảo CTNH HGĐ được thu gom, vận chuyển và xử lý đúng qui định.

- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình cho Ủy ban nhân dân Quận 10; Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/12/2016.

3. Phòng Tài chính Kế hoạch:

- Phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện dự trù kinh phí thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo cho các đơn vị trường học trực thuộc tổ chức các buổi học, thuyết trình, hoạt động ngoại khóa mang tính chất tuyên truyền cho học sinh về CTNH HGĐ và tác hại của nó đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng; nâng cao nhận thức về việc phân loại chất thải rắn tại nguồn, bảo vệ môi trường.

5. Phòng Văn hóa và Thông tin:

- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia Chương trình “Tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình” năm 2016 bằng các hình thức như: treo băng rôn, khẩu hiệu, đăng tin, đăng báo...

- Triển khai, giám sát việc tuyên truyền, thực hiện treo băng rôn mỗi đợt tổ chức “Tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình”.

6. Trung tâm Văn hóa Hòa Bình Quận 10:

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tuyên truyền Chương trình “Tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình” năm 2016.

- Tổ chức ghi hình, đưa tin tuyên truyền về Chương trình trên wesite  và bản tin của quận.

7. Quận đoàn:

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân 15 phường tuyên truyền về CTNH HGĐ và vận động tất cả Đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực Chương trình.

8. Ủy ban nhân dân 15 phường:

- Xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt về CTNH HGĐ tại mỗi phường (cán bộ phường, Ban điều hành khu phố, tổ dân phố, cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn viên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, tình nguyện viên…).

- Tham gia các lớp tập huấn về CTNH HGĐ dành cho lực lượng tuyên truyền viên.

- Tuyên truyền về Chương trình “Tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình” trực tiếp qua các buổi họp khu phố, tổ dân phố, các buổi họp đoàn thể trên địa bàn, loa phát thanh; treo băng rôn,.. phát tờ rơi giới thiệu về Chương trình “Tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình” và vận động người dân tham gia chương trình.

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; giám sát, kiểm tra hoạt động thu gom, lưu giữ CTNH HGĐ tại địa phương; phân công lực lượng trực điểm thu gom, lưu giữ CTNH HGĐ.

- Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình tại địa phương theo từng đợt thu gom gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Đợt 1: Trước ngày 25/7/2016.

Đợt 2: Trước ngày 21/11/2016.

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình “Tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình” năm 2016 đến Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/11/2016 để tổng hợp báo cáo.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình” năm 2016 trên địa bàn Quận 10. Ủy ban nhân dân Quận 10 yêu cầu các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả./.


Các Kế hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải khác