Kế hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải

Thực hiện thu gom chất thải nguy hại theo Kế hoạch số 2864/KH-UBND ngày 07/4/2015 của Ủy ban nhân dân Quận 10

Thực hiện theo Kế hoạch số 2864/KH-UBND ngày 07/4/2015 của Ủy ban nhân dân Quận 10 về nâng cao hiệu quả thu gom chất thải nguy hại trên địa bàn Quận 10, phấn đấu thực hiện lưu giữ, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại đảm bảo tiêu chuẩn môi trường Việt Nam và hoàn thành chỉ tiêu tăng tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom và xử lý.

Nâng cao trách nhiệm của Trung tâm hành chính Quận 10, Ủy ban nhân dân 15 phường và các đơn vị trực thuộc trong công tác quản lý chất thải rắn nguy hại theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về tác hại của chất thải nguy hại đối với sức khỏe cũng như môi trường xung quanh.

Nay Phòng Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện việc thu gom chất thải nguy hại trên địa bàn Quận 10 đến Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 10 và Ủy ban nhân dân 15 phường:

- Địa điểm đặt thùng chứa chất thải nguy hại (1 thùng 240 lít và 2 thùng 60 lít): theo vị trí các đơn vị đã khảo sát và báo cáo.

- Lưu ý:

  • Vị trí đặt thùng phải đảm bảo cho công tác thu gom, lưu giữ (có mái che kín nắng, mưa; có người giám sát phân loại; thực hiện theo quy định PC&CC;…) và thuận lợi cho việc tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện thu gom.  
  • Thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại phải đảm bảo đúng phân loại theo nhãn dán trên thùng chứa.
  1. Thùng 240 lít (màu xanh lá): Thu gom bóng đèn huỳnh quang.
  2. Thùng 60 lít (màu vàng): Thu gom hộp mực in, vỏ máy văn phòng.
  3. Thùng 60 lít (màu cam): Thu gom giẻ lau nhiễm các thành phần nguy hại (dầu mỡ, nhớt).

- Thời gian các đơn vị bắt đầu thực hiện thu gom, lưu giữ:

  • Giai đoạn 1: Từ ngày 15/02/2016 đến hết Quý II/2016. Báo cáo thực hiện đến Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 05/6/2016.
  • Giai đoạn 2: Từ ngày 05/6/2016 đến hết Quý IV/2016. Báo cáo thực hiện đến Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 05/01/2017.

- Sau thời gian này đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại sẽ thực hiện công tác vận chuyển các chất thải nguy hại thu gom được đến nơi xử lý và tái chế hoặc tiêu hủy an toàn.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên việc thực hiện thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại của các đơn vị.

Đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 10 và Ủy ban nhân dân 15 phường lưu ý thực hiện theo nội dung hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện; nếu có khó khăn vướng mắc, báo cáo kịp thời về Phòng Tài nguyên và Môi trường./.

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 10