Phổ biến giáo dục pháp luật

Tài liệu giới thiệu những điểm mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Điem_moi_cua_Luat_ban_hanh VB QPPL_nam_2015 (1).doc