Phổ biến giáo dục pháp luật

Tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân