Phổ biến giáo dục pháp luật

Tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Bộ Tư pháp)