Phổ biến giáo dục pháp luật

Tài liệu Hỏi - Đáp, tình huống về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (Bộ Tư pháp)