Phổ biến giáo dục pháp luật

Tài liệu về phòng chống tham nhũng cho Cán bộ công chức, Nhân dân

- 12 chuyên đề phát thanh trên hệ thống truyển thanh cơ sở về phòng chống tham nhũng.

- 80 câu hỏi đáp về những quy định mới về PCTN ban hành năm 2013.

- Hỏi đáp phòng chống tham nhũng

- Quy định pháp luật về vai trò của xã hội trong phòng chống tham nhũng

 

♦ Bao ve nguoi to cao 1

♦ Bao ve nguoi to cao 2

♦ Bao ve suc khoe tai san nhan pham nguoi to cao 1

♦ Bao ve suc khoe tai san nhan pham nguoi to cao 2

 

♦ Chuan muc xu su cua CBCC dia phuong 1

♦ Chuan muc xu su cua CBCC dia phuong 2

♦ Cong khai minh bach trong quan ly du an dau tu XD dat dai nha o 1

♦ Cong khai minh bach trong quan ly du an dau tu XD dat dai nha o 2

♦ Cong khai minh bach trong y te giao duc nong nghiep 1

♦ Cong khai minh bach trong y te giao duc nong nghiep 2

♦ Cong khai giam sat thuc hanh tiet kiem chong lang phi 1

♦ Cong khai giam sat thuc hanh tiet kiem chong lang phi 2

 

♦ Khen thuong nguoi to cao 1

♦ Khen thuong nguoi to cao 2

 

♦ Nhan dien hanh vi tham nhung

♦ Nhan dien hanh vi tham nhung 2

♦ Nhieu nguoi cung to cao 1

♦ Nhieu nguoi cung to cao 2

 

♦ Quy dinh ve bao ve nguoi to cao 2

♦ Quy dinh ve bao ve nguoi to cao 3

♦ Quy dinh ve khieu nai 1

♦ Quy dinh ve khieu nai 2

♦ Quy dinh ve quyen va nghia vu nguoi khieu nai 1

♦ Quy dinh ve quyen va nghia vu nguoi khieu nai 2

♦ Quy dinh ve tiep cong dan 2

♦ Quy dinh ve tiep cong dan

♦ Quy dinh pl ve tiep cong dan 1

♦ Quy dinh pl ve tiep cong dan 2

♦ Quyen va nghia vu cua nguoi to cao, nguoi bi to cao

♦ Quyen va nghia vu cua nguoi to cao, nguoi bi to cao 2

 

♦ Hoat dong tiep CD của cq, to chuc, don vi 1

♦ Hoat dong tiep CD của cq, to chuc, don vi 2

 

♦ Tham quyen giai quyet khieu nai 1

♦ Tham quyen giai quyet khieu nai 2

♦ Tham quyen giai quyet to cao

♦ Tham quyen giai quyet to cao 2

♦ Thuc hanh tiet kiem trong dau tu xay dung 1

♦ Thuc hanh tiet kiem trong dau tu xay dung 2

♦ Thuc hanh tiet kiem trong hoat dong SX của ND 1

♦ Thuc hanh tiet kiem trong hoat dong SX của ND 2

♦ Thuc hanh tiet kiem trong quan ly TNTN 1

♦ Thuc hanh tiet kiem trong quan ly TNTN 2

♦ Tiep cd tai CQHCNN, VKS1

♦ Tiep cd tai CQHCNN, VKS2

♦ Tiep cong dan tai tru so 1

♦ Tiep va xu ly truong hop nhieu nguoi cung to cao2

♦ Trach nhiem giai trình của CQNN 1

♦ Trach nhiem giai trinh của CQNN 2