Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Quận 10 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Ngày 11/03/2016, Ủy ban Nhân dân Quận 10 tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) trên địa bàn quận. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh; về phía quận có đồng chí Nguyễn Đức Trọng - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 10 cùng đông đảo cán bộ các phòng, ban Trung tâm hành chính quận và chuyên trách công tác tư pháp 15 phường tham dự.

Tại hội nghị, báo cáo viên đã trình bày những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật như: Về nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương: Quy định ở các đơn vị hành chính theo hướng chủ yếu tập trung ở tỉnh, giảm dần xuống cấp huyện đến cấp xã; quyền hạn của chính quyền địa phương nông thôn tập trung thực hiện quản lý theo lãnh thổ, địa bàn đô thị, chú trọng thực hiện quản lý theo ngành, cơ sở. Về cơ cấu tổ chức và hoạt động của HĐND: HĐND thành phố trực thuộc trung ương thành lập thêm Ban Đô thị; HĐND cấp xã thành lập thêm hai Ban là Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội, thành viên các Ban HĐND cấp xã hoạt động kiêm nhiệm; quy định khi có 10% trở lên trong tổng số cử tri trên địa bàn cấp xã yêu cầu, thường trực HĐND cấp xã có trách nhiệm xem xét tổ chức kỳ họp HĐND để bàn về nội dung, ý kiến cử tri; HĐND cấp tỉnh, cấp huyện thành lập Tổ đại biểu HĐND; cấp xã không thành lập Tổ đại biểu HĐND. Về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ủy ban Nhân dân: Quy định thành viên UBND cấp tỉnh, huyện gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND; ủy viên phụ trách quân sự, ủy viên phụ trách công an; quy định thành viên UBND cấp xã gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và ủy viên phụ trách quân sự, ủy viên phụ trách công an; số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp theo phân loại đơn vị hành chính. Quyết định kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND do người đứng đầu cơ quan hành chính cấp trên trực thuộc phê chuẩn,  trường hợp không phê chuẩn thì phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do và yêu cầu HĐND tổ chức bầu lại chức danh không được phê chuẩn. Riêng đối với chức danh ủy viên, UBND không thực hiện việc phê chuẩn kết quả bầu cử như Luật 2003. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và ủy viên UBND thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình ngay sau khi được HĐND bầu. Về bầu cử đại biểu Quốc  hội: Luật quy định phải đảm bảo ít nhất 18% số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số, 35% tổng số người trong danh sách chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội là nữ. Ngoài ra, ngày bầu cử phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 ngày trước bầu cử, kinh phí tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND do ngân sách Nhà nước đảm bảo; Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội thành lập, có từ 15 đến 21 thành viên gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên là đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số cơ quan, tổ chức hữu quan. Hội đồng bầu cử quốc gia hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Các cuộc họp được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên của Hội đồng bầu cử quốc gia tham dự; các quyết định được thông qua khi có quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành. Hội đồng bầu cử quốc gia chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo về hoạt động của mình trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Với những nội dung được phổ biến tại hội nghị để cán bộ dự tập huấn nắm được các quy trình chuẩn bị bầu cử; từ đó, giúp cho công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp của Quận 10 được diễn ra thuận lợi và thành công tốt đẹp.

T.TÂM 


Các Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp khác