Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng cho việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì công tác tuyên truyền, phổ biến Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là hết sức cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Do đó, ngày 11/3/2016, Ủy ban nhân dân Quận 10 đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trên địa bàn Quận 10.

Đến tham dự Hội nghị, Ban tổ chức đã mời thạc sĩ Trần Văn Bảy – Báo cáo viên pháp luật Thành phố, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tới Hội trường Ủy ban nhân dân Quận 10 để báo cáo cho trên 260 cán bộ, công chức, viên chức và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên của Quận ủy, các phòng, ban quản lý nhà nước, các ngành trên địa bàn quận và 15 phường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên giới thiệu nội dung về Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Theo đó, Luật tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Luật gồm 8 Chương, 143 Điều, quy định về đơn vị hành chính; về tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính; về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương; phân định thẩm quyền giữa trung ương, địa phương và giữa các cấp chính quyền. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/6/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2015. Luật gồm 10 Chương, 98 Điều quy định về nguyên tắc bầu cử, tuổi bầu cử, tuổi ứng cử, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử; cơ cấu, thành phần và phân bổ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; danh sách cử tri; tiêu chuẩn của người ứng cử; nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu, ... Đồng thời, báo cáo viên đã nhấn mạnh hai luật trên góp phần quan trọng trong việc nâng cao hình ảnh, vị trí, vai trò và chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Đức Trọng – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 10 quán triệt tầm quan trọng của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành của quận tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến hai luật này cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn nhằm góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021./.

Nguyễn Văn Thành – Phòng Tư pháp Quận 10


Các Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp khác