Thông tin họp báo

Tiếp báo Người Lao Động về quy hoạch hẻm trên địa bàn Quận 10
  • Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 06/9/2017;
  • Người cung cấp thông tin: Ông Võ Ngọc Thanh – Chánh Văn phòng HĐND và UBND Quận 10.