Thông tin họp báo

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ Về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
  • Thời gian và địa điểm: 08 giờ 00 phút, ngày 29/4/2016 – Hội trường UBND Quận 10;
  • Nội dung: Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ Về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế;
  • Người chủ trì: Ông Vũ Anh Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10;