Quý khách đang xem: Doanh nghiệp > Thông tin đấu thầu

Thông tin đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin tại các cơ quan chuyên môn năm 2018

Số KHLCNT

20180653746-00

Loại thông báo

Thông báo thực

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Tên KHLCNT

Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin năm 2018

Bên mời thầu

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 10

Tên chủ đầu tư

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 10

Phân loại

Dự toán mua sắm

Trạng thái quyết định

Đã có quyết định phê duyệt dự toán mua sắm

Ngày phê duyệt

19/06/2018

Số hiệu QĐ phê duyệt KHLCNT

Số 5368/QĐ-UBND

Tổng mức đầu tư

193.004.000 VND

Ngày đăng tải

20/06/2018

 

STT

Lĩnh vực LCNT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (VND)

Chi tiết nguồn vốn

Hình thức LCNT

Phương thức LCNT

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Hàng hóa

Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin năm 2018

193.004.000

Ngân sách Quận

Chào hàng cạnh tranh

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 6/2018

Trọn gói

60 Ngày

 

 


Các Thông tin đấu thầu khác