Quý khách đang xem: Doanh nghiệp > Thông tin đấu thầu

Thông tin đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Khảo sát, đánh giá, cải tiến và nâng cấp hệ thống điện mặt trời tại tòa nhà trụ sở Trung tâm hành chính quận 10

Số KHLCNT

 20180608403 - 00

Loại thông báo

 Thông báo thực

Hình thức thông báo

 Đăng lần đầu

Tên KHLCNT

 Khảo sát, đánh giá, cải tiến và nâng cấp hệ thống điện mặt trời tại tòa nhà trụ Trung tâm hành chính quận 10

Bên mời thầu

 Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 10

Tên chủ đầu tư

 Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 10

Phân loại

 Dự án đầu tư phát triển

Trạng thái quyết định

 Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư

Ngày phê duyệt

 30/05/2018

Số hiệu QĐ phê duyệt KHLCNT

 Số 4617/QĐ-UBND

Tổng mức đầu tư

 699.566.061 VND

Ngày đăng tải

 04/06/2018

 

STT

Lĩnh vực LCNT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (VND)

Chi tiết nguồn vốn

Hình thức LCNT

Phương thức LCNT

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Xây lắp

Chi phí xây lắp

652.381.527

Ngân sách Quận

Chỉ định thầu, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý 3 Năm 2018

Trọn gói

45 Ngày

2

Tư vấn

Chi phí giám sát xây lắp

21.430.733

Ngân sách Quận

Chỉ định thầu, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý 3 Năm 2018

Trọn gói

45 Ngày

3

Phi tư vấn

Chi phí bảo hiểm công trình

521.905

Ngân sách Quận

Chỉ định thầu, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý 3 Năm 2018

Trọn gói

45 Ngày

 


Các Thông tin đấu thầu khác