Quý khách đang xem: Doanh nghiệp > Thông tin đấu thầu

Thông tin đấu thầu

Thông tin chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Sửa chữa, cải tạo trờng THCS Trần Phú

Số KHLCNT

 20180563315 - 00

Loại thông báo

 Thông báo thực

Hình thức thông báo

 Đăng lần đầu

Tên KHLCNT

 Sửa chữa, cải tạo trường THCS Trần Phú

Bên mời thầu

 Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 10

Tên chủ đầu tư

 Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 10

Phân loại

 Dự án đầu tư phát triển

Trạng thái quyết định

 Đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư

Ngày phê duyệt

 21/05/2018

Số hiệu QĐ phê duyệt KHLCNT

 4241/QĐ-UBND

Tổng mức đầu tư

 1.615.497.111 VND

Ngày đăng tải

 24/05/2018

 

 

STT

Lĩnh vực LCNT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (VND)

Chi tiết nguồn vốn

Hình thức LCNT

Phương thức LCNT

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn

Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT

6.136.699

Ngân sách Quận

Chỉ định thầu, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý 1 Năm 2018

Trọn gói

45 Ngày

2

Xây lắp

Xây lắp

1.284.996.243

Ngân sách Quận

Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý 2 Năm 2018

Trọn gói

90 Ngày

3

Tư vấn

Tư vấn giám sát xây dựng

38.960.644

Ngân sách Quận

Chỉ định thầu, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý 2 Năm 2018

Trọn gói

90 Ngày

4

Phi tư vấn

Bảo hiểm công trình

2.331.805

Ngân sách Quận

Chỉ định thầu, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý 2 Năm 2018

Trọn gói

90 Ngày

5

Phi tư vấn

Kiểm toán quyết toán

25.847.954

Ngân sách Quận

Chỉ định thầu, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý 4 Năm 2018

Trọn gói

60 Ngày

 


Các Thông tin đấu thầu khác