Quý khách đang xem: Doanh nghiệp > Thông tin đấu thầu

Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu - gói thầu Chi phí xây lắp và thiết bị - dự án Sửa chữa, cải tạo trường tiểu học Triệu Thị Trinh

STT

Bên mời thầu

Tên dự án

Tên gói thầu

Mã thông tin

Ngày/Số báo

1

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 10

Sửa chữa, cải tạo trường Tiểu học Triệu Thị Trinh

Chi phí xây lắp và thiết bị "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180551826 - 00. Thời điểm đăng tải: 21/05/2018 10:27" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

07-18792973

22/05/2018
93

 


Các Thông tin đấu thầu khác