Quý khách đang xem: Doanh nghiệp > Thông tin đấu thầu

Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu – Gói thầu xây lắp – Dự án xây dựng đường tạm Tam Đảo (giai đoạn 2) phường 14, quận 10

STT

Bên mời thầu

Tên dự án

Tên gói thầu

Mã thông tin

Ngày/Số báo

1

Công ty TNHH tư vấn thiết kế Thái An

Xây dựng đường tạm Tam Đảo (giai đoạn 2) phường 14, quận 10

Xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20170305666 - 00. Thời điểm đăng tải: 10/03/2017 15:27" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

07-17721819

13/03/2017
44

 


Các Thông tin đấu thầu khác