Quý khách đang xem: Doanh nghiệp > Thông tin đấu thầu

Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu - Gói thầu Chi phí thiết bị văn phòng - Dự án Xây dựng mới trường THCS Nguyễn Văn Tố quận 10

STT

Bên mời thầu

Tên dự án

Tên gói thầu

Mã thông tin

Ngày/Số báo

1

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 10

Xây dựng mới trường THCS Nguyễn Văn Tố quận 10

Chi phí thiết bị văn phòng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20170106464 - 00. Thời điểm đăng tải: 16/01/2017 09:49"

07-17715348

17/01/2017
11

 


Các Thông tin đấu thầu khác