Quý khách đang xem: Doanh nghiệp > Thông tin đấu thầu

Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu - Gói thầu Xây lắp - Dự án Sửa chữa trường tiểu học Dương Minh Châu

STT

Bên mời thầu

Tên dự án

Tên gói thầu

Mã thông tin

Ngày/Số báo

1

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 10

Sửa chữa trường tiểu học Dương Minh Châu

Xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20160917066 - 00. Thời điểm đăng tải: 28/09/2016 15:55" (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

07-16006330

29/09/2016
185

 


Các Thông tin đấu thầu khác