Thông tin cần biết

Danh sách các ngành nghề có điều kiện theo Luật Đầu tư năm 2014

Căn cứ Điều 7 Luật đầu tư số 67/2014/QH2013 ngày 26 tháng 11 năm 2014 quy định các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hộ kinh doanh chỉ được quyền kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện kể từ có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định và phải đảm bảo các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động (Trích Khoản 2 Điều 74 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp).

Danh muc cac nganh nghe kinh doanh co dieu kien.pdf

Các Thông tin cần biết khác