Quy hoạch xây dựng

Về việc cấp phép xây dựng, sửa chữa, cải tạo có thời hạn trên diện tích nhà, đất thuộc phạm vi quy hoạch đường, hẻm và xử lý các trường hợp nhà, đất đặc thù liên quan đến thực hiện công tác chỉnh trang đô thị

Trong khi Nhà nước chưa có điều kiện thực hiện mở rộng đường, hẻm theo quy hoạch và để áp dụng thống nhất trong việc xem xét, giải quyết cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với diện tích nhà, đất thuộc phạm vi quy hoạch trên nguyên tắc: từng bước thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo sự đồng bộ, hài hoà kiến trúc, cảnh quan, an toàn lưu thông trên các tuyến đường, hẻm; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, công tác phòng cháy - chữa cháy tại khu vực. UBND quận 10 đã ban hành Văn bản số 7414/UBND-QLĐT ngày 19 tháng 8 năm 2016 của UBND quận 10 V/v cấp phép xây dựng; sửa chữa, cải tạo có thời hạn trên diện tích nhà, đất thuộc phạm vi quy hoạch đường, hẻm và xử lý các trường hợp nhà, đất đặc thù liên quan đến thực hiện công tác chỉnh trang đô thị. Chi tiết xin xem tập tin đính kèm.

7414-UBND-QLDT.pdf

Các Quy hoạch xây dựng khác