Định hướng phát triển

Định hướng phát triển kinh tế - xã hội quận 10 giai đoạn 2013 - 2015

Những năm qua, quận 10 đã đạt được nhiều thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 - 2015 của quận và cơ sở. Tuy nhiên, trong bối cảnh suy thoái kinh tế của thế giới, nước ta còn nhiều vấn đề khó khăn về kinh tế - xã hội; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có nhiều diễn biến phức tạp; đời sống của nhân dân lao động nghèo gặp nhiều khó khăn, làm tăng thêm quá trình phân hóa xã hội, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống nhân dân; yêu cầu quận phải có nỗ lực, quyết tâm và xây dựng nhiều giải pháp phù hợp để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Năm 2013 là năm bản lề trong việc thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch năm năm phát triển kinh tế - xã hội do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đề ra; là năm triển khai thực hiện kế hoạch sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế sau Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Do đó, nhằm thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội quận 10 mang tính toàn diện, đồng bộ và bền vững; đồng thời, khắc phục những khó khăn, hạn chế trong tình hình hiện nay, Ủy ban nhân dân quận tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Trên lĩnh vực kinh tế: Tích cực cải cách hành chính, hỗ trợ các thành phần kinh tế phát triển nhanh và bền vững.                      

Không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của từng ngành, từng phường theo định hướng phát triển dịch vụ - thương mại - sản xuất, gắn quy hoạch phát triển đô thị với thực hiện quy hoạch các thành phần kinh tế; tăng cường hơn nữa công tác quản lý thị trường giá cả, chống buôn lậu, gian lận thương mại và đầu cơ giá…đảm bảo nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao năng lực quản lý, phẩm chất, đạo đức của cán bộ quản lý Nhà nước trên lĩnh vực kinh tế; công khai hóa các quy trình và thủ tục hành chính kịp thời giải quyết những vướng mắc của người dân, không ngừng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vốn, cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội của quận; khuyến khích, tạo điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Tập trung triển khai thực hiện kịp thời các chính sách của Nhà nước hỗ trợ về thuế, vốn giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh; thực hiện kết nối doanh nghiệp với hệ thống ngân hàng. Đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, quảng bá giới thiệu hàng Việt rộng rãi bằng nhiều hình thức.

Trên lĩnh vực phát triển đô thị - tài nguyên môi trường: Nâng cao chất lượng quản lý và thực hiện quy hoạch phát triển đô thị một cách khoa học, hiện đại, đồng bộ song song với việc đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường.

Kết hợp chặt chẽ giữa quy hoạch phát triển đô thị với quy hoạch phát triển kinh tế, kết cấu hạ tầng xã hội; trong đó, đẩy mạnh phát triển mạng lưới trường học, cơ sở y tế và những công trình phúc lợi xã hội; tiếp tục rà soát, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch chi tiết 15 phường một cách hợp lý, xóa bỏ tình trạng quy hoạch treo, điều chỉnh quy hoạch hẻm dưới 12m; tập trung nguồn vốn cho các công trình mang lại hiệu quả thiết thực.

Xây dựng các giải pháp huy động các nguồn lực xã hội hóa, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở, cải tạo chung cư cũ xuống cấp, khuyến khích các thành phần kinh tế và tầng lớp nhân dân tham gia đầu tư xây dựng nhà ở theo quy hoạch; tăng cường công tác quản lý trật tự lòng lề đường, giữ gìn an toàn giao thông và mỹ quan đô thị; đồng thời, khắc phục tình trạng vi phạm trật tự xây dựng.

Tăng cường công tác quản lý và kiểm tra về môi trường, vận động cộng đồng dân cư xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp; kiên quyết xử lý những hành vi gây ô nhiễm môi trường và nguy hại đến sức khỏe người dân.

Trên lĩnh vực phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội: Ưu tiên hàng đầu cho chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và phong trào xây dựng đời sống văn hóa, song song với việc đẩy mạnh công tác giảm nghèo và an sinh xã hội.

Về lĩnh vực giáo dục, tiếp tục thực hiện việc đổi mới công tác quản lý và chất lượng dạy, học; đặc biệt coi trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, kết hợp hài hòa học đi đôi với hành, “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; đổi mới phương pháp đánh giá chất lượng giáo dục học sinh đi đôi với việc kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên. Thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực trong xã hội đầu tư phát triển hệ thống giáo dục; giữ vững và nâng chất kết quả phổ cập giáo dục các bậc học; tăng cường công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đối với lĩnh vực y tế, tiếp tục đầu tư, quy hoạch phát triển mạng lưới y tế cơ sở đến năm 2020; đầu tư nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho nhân dân; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế tư nhân và hoạt động kinh doanh dược phẩm. Tăng cường quản lý công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh.

Khuyến khích và tạo điều kiện cho nhân dân tham gia phong trào toàn dân tập thể dục - thể thao, rèn luyện thân thể. Song song với việc phát triển kinh tế - xã hội, phải đảm bảo hài hòa giữa việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng lối sống văn minh, lành mạnh, ứng xử văn hóa đi đôi với việc quản lý chặt chẽ hơn các dịch vụ văn hóa, phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa – thể thao quận – phường, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.  

Triển khai thực hiện các quy định mới của pháp luật về chính sách cho người có công với cách mạng, chính sách bảo trợ xã hội cho người khuyết tật, người cao tuổi… Chủ động giải quyết tốt các vấn đề xã hội liên quan đến đời sống của nhân dân, các khiếu nại, tranh chấp lao động, đảm bảo việc thực thi pháp luật và quyền lợi chính đáng của người lao động. Tiến hành các biện pháp, chính sách hỗ trợ người lao động, người nghèo có tay nghề và việc làm ổn định. Thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo vươn lên ổn định cuộc sống đi đôi với việc thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; hoàn thành chương trình giảm nghèo giai đoạn 3 theo tiêu chí Thành phố và triển khai các giai đoạn tiếp theo, hướng đến giảm nghèo bền vững.

Trên lĩnh vực nội chính: Tăng cường công tác an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn  xã hội.

Thường xuyên thực hiện nhiệm vụ luyện tập sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu 3 giảm, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tập trung công tác đấu tranh chuyển hóa các địa bàn, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, ma túy và mại dâm; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế…

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự tại các đơn vị và khu dân cư. Thường xuyên củng cố kiện toàn các lực lượng tuần tra, kiểm tra ở cơ sở; tăng cường công tác bảo vệ an toàn phòng chống cháy, nổ, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Bên cạnh đó, tiếp  tục tập trung thực hiện có hiệu quả bốn chương trình đòn bẩy theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2010 – 2015:

1. Chương trình xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh: Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhất là công chức khối hành chính, công chức phường về trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ, trách nhiệm công vụ. Hoàn chỉnh các quy trình tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ - công chức; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức phòng ban chuyên môn, kết hợp chặt chẽ với công tác cải cách hành chính, phấn đấu từng bước trẻ hóa và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền đô thị.

2. Chương trình đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng: Xây dựng hoàn chỉnh và thực hiện có hiệu quả quy hoạch phát triển đô thị kết hợp phát triển kinh tế - xã hội quận – phường, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển đúng định hướng. Ưu  tiên và tập trung thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới trường học, y tế, các công trình phúc lợi công cộng phục vụ an sinh xã hội.  Khai thác, huy động các nguồn lực phát triển hạ tầng thương mại – dịch vụ, từng bước cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông công trình, xử lý chất thải hợp lý nhằm cải thiện và nâng cao môi trường sống của nhân dân.

3. Chương trình nhà ở: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ di dời và xây dựng các lô chung cư xuống cấp nặng, trong đó tập trung dự án xây dựng mới các lô chung cư Nguyễn Kim (Phường 7) và di dời, xây dựng mới các lô A, G chung cư Ngô Gia Tự (Phường 3).

Xây dựng tiêu chí kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa các dự án nhà ở trên địa bàn; huy động tối đa các nguồn lực của Nhà nước, các thành phần kinh tế và nhân dân vào việc xây dựng nhà ở, các khu dân cư văn minh, hiện đại theo quy hoạch phát triển đô thị của quận.

4. Chương trình giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân: Tập trung thực hiện hoàn thành chương trình giảm nghèo giai đoạn 3 theo tiêu chí Thành phố và triển khai các giai đoạn kế tiếp theo phương châm giảm nghèo bền vững. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo cho diện chính sách, có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo; đảm bảo chất lượng giáo dục – đào tạo, kết quả phổ cập giáo dục; chăm lo sức khỏe của nhân dân; chăm lo về đời sống văn hóa tinh thần, định hướng văn thể mỹ - nhất là đối với thanh thiếu niên; từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng sống của nhân dân, tạo thêm nguồn lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, với sự lãnh đạo của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, Ủy ban nhân dân 15 Phường, lực lượng vũ trang và công tác phối hợp đồng bộ của Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể cùng với sự ủng hộ của nhân dân, cùng góp sức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Mỹ Xuân


Các Định hướng phát triển khác