13 Tháng Sáu 2024
Kế hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải

Kế hoạch thực hiện Chương trình “Thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình” năm 2021 trên địa bàn Quận 10

Chuyên mục: Văn bản chỉ đạo, điều hành, Kế hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải | Người đăng: Nghiêm Hồng Lý | Ngày đăng: 20/04/2021 | Số lần xem: 6256
In Đánh dấu và chia sẻ

Thông tin

Tranh cổ động
Liên kết